Katedra slovenského jazyka a literatúry

    Katedra slovenského jazyka a literatúry

    Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU pedagogicky zabezpečuje bakalárske a magisterské študijné programy učiteľského (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii) i neučiteľského (jednoodborový študijný program slovenský jazyk a literatúra, medziodborový študijný program slovenský jazyk a literatúra v kombinácii) typu. Ich absolventi sú pripravení pôsobiť v rozličných oblastiach kultúry a médií, v  povolaniach, ktoré  vyžadujú jednak profesionálne zaobchádzanie so slovenským jazykom, jednak znalosť historického i aktuálneho literárno-kultúrneho kontextu a schopnosť kritickej percepcie literárnej tvorby, jej umeleckého posolstva (napr. redakčná, editorská, vydavateľská, kultúrno-osvetová, vedeckovýskumná, pedagogická činnosť).

    Viac o katedre