Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:VEGA
Číslo projektu:1/0638/17
Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
Vedúci projektu FPV:Mgr. Pavel Izrael, PhD.
Spoluriešitelia:

Mgr. Juraj Holdoš, PhD., Ing. Janka Majherová, PhD., Mgr. Petra Polievková, PhD., PaedDr. Mária Karasová, PhD., Mgr. Lenka Halamová D, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Ján Hacek, PhD.

Zahraničný projekt:nie

Predkladaný projekt skúma problematiku mediálnych návykov a mediálnej gramotnosti detí v ranom detstve a mladšom školskom veku (0 – 8) s ohľadom na možné pozitívne aj negatívne aspekty používania digitálnych médií. Okrem detskej populácie skúma aj rodičov, učiteľov a vychovávateľov ako mediátorov mediálnych obsahov z pohľadu determinujúcich psychických a sociálnych faktorov. V slovenskom kontexte projekt predstavuje novú líniu výskumu v predmetných oblastiach vzhľadom na cieľovú skupinu detí do 8 rokov.