ZMLUVA o odbornej praxi

  Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s platnosťou originálu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi a následne zverejnením v CRZ.

  Odborná prax - žurnalistika

  Študent žurnalistiky je povinný počas každého ročníka bakalárskeho štúdia a jedného ročníka magisterského štúdia absolvovať 21-dňovú odbornú prax v profesionálnych médiách resp. redakcii. Katedra odporúča absolvovanie praxe v postupnosti: tlačené, auditívne, audiovizuálne a v magisterskom stupni podľa vlastného výberu, pričom akceptujeme aj praxe na pozícií mediálnych agentúry, tlačových oddelení úradov alebo inštitúcií.

  Zmyslom je pracovať v profesionálnom kolektíve, vo fungujúcej redakcii, plniť reálne praktické zadania a získať spätnú väzbu od ľudí z mediálnej sféry. Študent tak dostane opakovanú možnosť získať skúsenosti z reálnej práce v médiách ešte skôr, ako školu dokončí. Zároveň je to vhodná príležitosť vyformovať si osobný postoj a vybrať si typ periodika a mediálnej práce, ktoré by študentovi v novinárskej praxi najviac vyhovovali. Katedra má za roky vybudovaní veľmi dobrú spoluprácu s viacerými celoslovenskými médiami, ako RTVS (rozhlas aj televízia), Denník Postoj, Rádio Lumen, vydavateľstvo Petit Press, Aktuality.sk alebo regionálne médiá v Ružomberku, kde mnohí študenti jeden ročník z praxe napokon aj absolvujú.

   

  Predmet je hodnotený na základe troch kritérií:

  1. a) potvrdenia o 21-dňovej praxi vystavenom zo strany inštitúcie, kde bola prax zrealizovaná,
  2. b) správy o praxi, kde študent popisuje svoju prax a jej priebeh,
  3. c) predloženia mediálnych výstupov z praxe, ktoré boli publikované alebo len zrealizované.