Zmluva o stáži

  Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s platnosťou originálu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi a následne zverejnením v CRZ.

   

  Bakalárska stáž

  Pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia filozofie

  Medzi ciele vzdelávania bakalárskeho študijného programu filozofie patrí nadobudnutie základných vedomostí a porozumenie vybraným oblastiam filozofie, získanie schopnosti interpretovať texty, pracovať s faktmi, ako aj osvojiť si schopnosť prezentovať poznatky a komunikovať riešenie otázok a problémov pre širšie publikum. V rámci rôznych predmetov teda nadobúdajú nielen vedomosti, ale aj zručnosti a schopnosti pracovať s textom, s informáciami, spracovávať ich a prezentovať. Keďže cieľom štúdia je pripraviť študentov na pôsobenie v rozličných organizáciách štátnej, verejnej a spoločenskej povahy, počas svojho štúdia absolvujú v rámci predmetu bakalárska stáž odbornú prax, v rámci ktorej majú príležitosť nadobudnuté zručnosti precvičiť a zdokonaliť. Ide vlastne o využitie získaného v praxi.

  Počas svojej stáže/praxe v rozsahu min. 40 hodín realizujú určené úlohy (spracúvanie podkladov, analýza materiálov, tvorivé rozbory a i.) na vopred dohodnutých inštitúciách. Ide hlavne o rôzne organizácie verejnej správy či iné inštitúcie (mestské úrady, knižnice, pracoviská univerzít, občianske združenia a i.). Počas stáže pripravujú tzv. denník o ich aktivitách a po jej skončení prezentujú správu, v ktorej zhrnú výsledky stáže.

  Magisterská stáž

  Pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia filozofie

  Medzi ciele vzdelávania magisterského študijného programu filozofie patrí nadobudnutie pokročilých vedomostí a široké porozumenie vybraným oblastiam filozofie, upevnenie schopnosti interpretovať texty, identifikovať subtílne fakty, ako aj prehĺbiť si schopnosť prezentovať poznatky a komunikovať riešenie otázok a problémov pre širšie publikum. V rámci rôznych predmetov teda nadobúdajú nielen vedomosti, ale aj zručnosti a schopnosti pracovať s textom, s informáciami, spracovávať ich a prezentovať. Keďže cieľom štúdia je pripraviť študentov na pôsobenie v rozličných organizáciách štátnej, verejnej a spoločenskej povahy, počas svojho štúdia absolvujú v rámci predmetu magisterská stáž odbornú prax, v rámci ktorej majú príležitosť nadobudnuté zručnosti precvičiť a zdokonaliť. Ide vlastne o využitie získaného v praxi.

  Počas svojej stáže/praxe v rozsahu min. 40 hodín realizujú určené úlohy (spracúvanie podkladov, analýza materiálov, tvorivé rozbory a i.) na vopred dohodnutých inštitúciách. Ide hlavne o rôzne organizácie verejnej správy či iné inštitúcie (mestské úrady, knižnice, pracoviská univerzít, občianske združenia a i.). Počas stáže pripravujú tzv. denník o ich aktivitách a po jej skončení prezentujú správu, v ktorej zhrnú výsledky stáže.