Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Michaela Šavrchonová, Angela Almášiová
  Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Belianum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80557-1798-2
  Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Vedecká monografia má za cieľ poskytnúť čo najkomplexnejší pohľad na problematiku excesívneho používania internetu, ktoré sa stáva bežnou súčasťou života adolescentov a napriek nesporným pozitívam digitálnych technológií prináša do ich života aj množstvo negatív. V úvodných kapitolách monografie sú popísané teoretické východiská zamerané na objektívne pochopenie fenoménu excesívneho používania internetu, na vymedzenie konceptu závislosti od internetu a zároveň aj na charakteristiku ich prekrývajúcich sa znakov a prejavov. Súčasťou teoretickej časti monografie je pohľad na prevenciu a jej úlohy na všetkých úrovniach a podrobný prehľad terapie závislosti od internetu v súčasných podmienkach. Záverečná časť monografie je venovaná výskumným reflexiám v medzinárodnom a domácom kontexte a súčasne analýze autorských výskumných zistení. Výsledky poukazujú na alarmujúco vysoký počet hodín, ktoré trávia adolescenti na internete cez pracovné dni a cez víkend, čo sa zároveň preukázalo ako rizikový faktor excesívneho používania internetu. Ďalšími rizikovými faktormi sú problémové správanie, vyhľadávanie senzácií a trávenie voľného času pasívnym spôsobom. V snahe poskytnúť účinnú a efektívnu prevenciu, prípadne terapiu, považujeme za nevyhnutné identifikovať tieto faktory a zohľadniť ich v poradenskej a terapeutickej intervencii s adolescentmi.