Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0205-3
  Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Monografia sa zameriava na vybrané archaické javy hláskoslovného a morfologického charakteru, zachované v slovenských nárečiach (konsonantická mäkkostná korelácia, bilabiálne ǔ, slovesná prípona -u v 1. os. sg., duálové relikty na konkretizujúcom príklade inštrumentálovej plurálovej prípony -oma).  Archaizmy sa v práci  predstavujú z dvoch hľadísk: v tom prvom vystupujú ako relikt staršieho vývinového stavu slovenčiny, v tom druhom ako prirodzená, živá a funkčná súčasť konkrétneho nárečového systému. V práci sa uplatňujú a pozitívne rozvíjajú výkladovo-interpretačné možnosti, ktoré v nadväznosti na staršie jazykovedné prístupy poskytujú nové explanačne orientované prístupy.