Zmluva o stáži

  Odborná psychologická stáž

  Pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia psychológie

  Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho štúdia psychológie ovládajú základné teoreticko-metodologické poznatky, majú osvojené všeobecné znalosti i východiskové zručnosti z psychodiagnostiky a zároveň disponujú kľúčovými vedomosťami a zručnosťami z aplikovaných psychologických disciplín.

  Počas odbornej psychologickej praxe sa študenti zapájajú do praktických aktivít priamo spojených s výkonom psychologickej profesie:

  • spoznávajú organizačné začlenenie psychológa v konkrétnej štruktúre pracoviska a orientujú sa v jeho pracovnej náplni,
  • priamou účasťou nadobúdajú predstavu o poradenských postupoch a expertíznych technikách,
  • získavajú zručnosti v diagnostickej činnosti prostredníctvom samostatnej diagnostickej práce so štandardnými metodikami pod supervíziou a oboznamujú sa s novými diagnostickými postupmi a technikami.

   

   Zmluva o praxi

  Odborná psychologická prax

  Pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia psychológie

   Poslucháči 2. ročníka magisterského štúdia psychológie majú osvojenú teoreticko-metodologickú i psychodiagnostickú prípravu (psychodiagnostika detí, mládeže a dospelých), vyznačujú sa špecifickými znalosťami z poradenskej, klinickej, školskej a pracovnej psychológie. Ovládajú techniky diagnostického a poradenského rozhovoru ako i základné psychoterapeutické a poradenské nástroje.

  Počas odbornej psychologickej praxe sa študenti aktívne zúčastňujú na praktických činnostiach spojených s výkonom psychologickej profesie:

  • dôkladne sa oboznamujú s pracovnou náplňou psychológa na danom pracovisku,
  • rozvíjajú si zručnosti v samostatnej diagnostickej i poradenskej činnosti pod vedením supervízora,
  • osvojujú si spôsob vedenia dokumentácie z vyšetrenia pod dohľadom supervízora,
  • participujú vlastnou spoluúčasťou na riešení psychologických úloh.

   

  Pracoviská s možnosťou odbornej psychologickej stáže a praxe pre študentov

  • Referáty poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  • Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva
  • Centrá včasnej intervencie
  • Centrá pre deti a rodiny
  • Psychiatrické oddelenia, kliniky, nemocnice
  • Ambulancie klinickej psychológie, psychologické ambulancie
  • Centrá pre liečbu drogových závislostí
  • Zbory väzenskej a justičnej stráže
  • Ozbrojené sily a zbory
  • Poradenské centrá
  • Advokačné centrá
  • Zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Krízové centrá
  • Nízkoprahové centrá
  • Domovy sociálnych služieb
  • Zariadenia pre seniorov
  • Diagnostické centrá
  • Reedukačné zariadenia
  • Liečebno-výchovné zariadenia, sanatóriá, kúpele
  • Základné a stredné školy
  • Assessment centrá