Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka. Kapitoly z didaktiky materinského jazyka.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2003
  ISBN:80-89039-16-2
  Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka. Kapitoly z didaktiky materinského jazyka.

  Kniha odkrýva hlbšie rozmery vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Do centra pozornosti sa dostáva človek, t. j. učiteľ a žiak v úzkom prepojení s materinským jazykom. Motivačné a duchovné dimenzie vyučovania slovenského jazyka vychádzajú primárne zo špecifík učebného predmetu a z podstaty osobnosti človeka. Na širšom teoretickom interdisciplinárnom podloží autor najskôr vymedzuje sledovanú problematiku s vyústením jej uplatnenia v intenciách integrity osobnosti žiaka i komplexnosti pôsobenia vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tomto základe potom v kľúčovej 5. kapitole približuje v teoretickej i praktickej podobe otázky rozvíjania motivačných a duchovných rozmerov vo vyučovaní slovenčiny, ilustrované viacerými konkrétnymi textami, exemplifikačnými príkladmi a interpretáciami. Do popredia tu vystupuje požiadavka adekvátneho poznávania motivačnej štruktúry žiaka, takisto projektovania, modelovania a plánovania, organizácie a riadenia učebnej činnosti žiaka, napokon i nevyhnutnosť sebareflexívnej kompetencie pri pôsobení učiteľa slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou textu publikácie sú aj svedectvá o duchovnom živote, závery a perspektívy, osobitne i námety na reflexiu či diskusiu v rámci seminárov na univerzite. Kniha je adresovaná najmä adeptom učiteľstva slovenského jazyka a literatúry, študujúcim na KU v Ružomberku s očakávaním, že sa môže stať užitočným zdrojom  pre  ďalšie vzdelávanie učiteľov slovenčiny alebo ponukou pre širšiu odbornú verejnosť.