Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Ďalší autori:Beáta Murinová, Jaroslava Koníčková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-966-5
  Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov

  Publikácia je zbierkou autentických materiálov z praxe a pre prax vyučovania materinského jazyka. Ťažiskovo sa orientuje na metodické postupy zamerané na rozvíjanie motivácie a tvorivosti žiakov v jednotlivých zložkách učebného predmetu na úrovni primárneho a nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania. Celkove sú materiály usporiadané do dvoch kapitol. V 1. kap. sa nachádzajú primárne podklady od učiteľov experimentálnych tried, ktorí sa aktívne zúčastnili na výskume rozvíjania motivácie žiakov vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry v rámci projektu KEGA MŠVVaŠ SR v rokoch 2009 – 2011. 2. kap. ponúka námety od učiteľov slovenčiny z rôznych škôl podľa dostupnosti a prejaveného záujmu svoje podklady publikovať.  V zborníku adresát nájde nielen ukážky vyučovacích hodín a jednotiek, ale aj celé spektrum rôznorodých metodických materiálov, a to od parciálnych námetov, mikrovyučovacích etúd a prvkov, postupov až po široko koncipované komplexné celky, projekty či moduly. Dôležité je, že autori k ponúkaným autentickým ukážkam pripájajú i svoje didakticko-metodické reflexie a komentáre. Publikácia mapuje najnovšie moderné trendy vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry a zostavovatelia očakávajú, že  bude užitočná pre učiteľov v praxi i pre adeptov štúdia učiteľstva na univerzitách.