Kto vie, nech učí

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov. Projekt je určený študentom dennej formy štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa študujúcim v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:312011AKK9
  Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023
  Zahraničný projekt:nie

  Operačný program: Ľudské zdroje

  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

  Prioritná os: Vzdelávanie

  Kód projektu v ITMS2014+:  312011AKK9

  Výzva: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

  Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 312 582,27 €

  Investičná priorita: 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

  Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

  Popis projektu

  Ciele projektu

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov. Projekt je určený študentom dennej formy štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa študujúcim v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

   Činnosti uskutočňované v rámci projektu Kto vie, nech učí

  Rozšírenie praktických kompetencií a rozvíjanie pedagogických a odborných zručností študentov sa bude realizovať prostredníctvom navýšeného počtu hodín pedagogickej praxe/praktickej prípravy a inovovaného (reflexívneho) modelu hospitačnej a súvislej pedagogickej praxe. V inovovanom modeli pedagogických praxí sa popri rozvíjaní profesijných kompetencií študenta kladie zvýšený dôraz na aktívnu tvorbu vlastných znalostí prostredníctvom reflexie zažitej skúsenosti a sebareflexie vlastných činností.

  Formou stáže zas budú študenti získavať praktické skúsenosti s organizáciou a fungovaním školy alebo školského zariadenia. Stáže absolvujú študenti pod vedením mentora, ktorý bude facilitovať praktické oboznamovanie sa študenta s prostredím školy a v primeranej miere ho môže zapojiť do administratívnych a organizačných činností pedagogického zamestnanca.

  Súčasťou projektu je aj tvorba inovatívnych vzdelávacích a metodických materiálov pre študentov a pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia.

   

  Inovované modely pedagogickej praxe a stáže sa budú na Filozofickej fakulte KU uskutočňovať v študijných programoch:

  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo histórie v kombinácii
  • učiteľstvo filozofie v kombinácii

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.