Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0364-7
  Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

  Monografia kladie dôraz na nedogmatické, individualizované koncepcie spirituálnej poézie súčasných autorov (E. J. Groch, R. Jurolek, J. Kuniak, V. Kupka, M. Milčák, P. Milčák, J. Gavura, J. Palaščák). Tvorí ju päť štúdií (1. Medzi relativitou a reláciou. Pater noster na prelome tisícročí, 2. Od symbolu k latencii. Dve podoby spirituálneho diskurzu, 3. Herbert ako metóda. Stopa metafyzických básnikov v slovenskej spirituálnej poézii, 4. Výtvarná vnímavosť Rudolfa Juroleka, 5. Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové tendencie), ktorých snahou je priblížiť základné pohyby pri osvojovaní si a aktualizácii spirituálnych motívov a žánrov v slovenskej ponovembrovej lyrike. „Autorkino čítanie básnických textov prebieha za sústavného kontaktu medzi literárnovedným a filozofickým kontextom a má tiež opodstatnené presahy životné a civilizačné. Odborné pole je rozšírené napríklad o produktívne kontakty a presahy smerom k fenomenológii, sociológii náboženstva, kulturológii alebo teórii a filozofii výtvarného umenia.“ (z posudku doc. Jaroslava Šranka, PhD.). Autorka sa snaží postihnúť predovšetkým špecifické vlastnosti našej súčasnej kresťanskej spirituálnej poézie, a to aj v kontexte európskej lyriky a umenia (R. M. Rilke, T. S. Eliot, Cz. Miɫosz, Z. Herbert, slovenská katolícka moderna). Monografia okrajovo reflektuje prácu so spirituálnym aspektom i v tvorbe básnikov iných vývinových línií (nonkonformní individualisti, básnici súkromia, text generation).