Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 1.3.2024

  Dekan  Filozofickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1B Ružomberok 034 01) v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na KU a ďalšími vnútornými predpismi KU vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto profesora pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovakistiku
  • 1 funkčné miesto docenta pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenskú literatúru

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa aktuálneho znenia § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. a podľa Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na FF KU;
  2. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

  Predpokladaná dĺžka pracovného pomeru: najmenej 1 rok

  Predpokladaný deň nástup do zamestnania: od 1. apríla 2024

  Termín podania prihlášok – prihlášky musia byť doručené najneskôr 15. marca 2024 osobne alebo poštou na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru – neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory. Ich presné termíny i forma budú špecifikované v pozvánke zaslanej uchádzačom po overení splnenia podmienok najmenej sedem dní vopred.

   

  V Ružomberku 1. marca 2024
  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD
  dekan FF KU