Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“

  Hodnotená jednotka Popis hodnotenej jednotky Habilitačné konanie Vymenúvacie konanie
  Pedagogické aktivity 1++ Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore 5 rokov od získania titulu PhD. 5 rokov od získania titulu docent
  2 Garantovanie študijného programu  - *
  3 Vedenie diplomovej práce 10 20
  Vedecký výskum a publikačná aktivita 4++ Vedecké monografie 1 2
  5++ Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice VŠ, SŠ, ZŠ s celoštátnou pôsobnosťou / alebo niektorej VŠ  1 2
  6+ Vedecké práce v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitoly vo vedeckých monografiách 15 40
  6a++ Z toho v zahraničných 5 10
  6b++ Z toho vo svetovom jazyku 2 5
  6c++ Z toho výstupov kategórie „A“ (publikácie registrované v databázach WoS alebo Scopus) 3 5
  7 Prehľadové práce, heslá v slovníkoch a iné 5 10
  8 Recenzie  indiv.  indiv.
  9 Umelecké práce (aj literárne)  indiv.  indiv.
  10 Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií 2 5
  11++ Expertízna a posudzovateľská činnosť (monografií, vedeckých, doktorandských a habilitačných prác) 3 5
  12 Odborné a umelecké preklady (aj literárne)  indiv.  indiv.
  13++ Ohlasy prác v odbornej literatúre 20 40
  13a++ Z toho v zahraničnej 5 20
  13b++ Z toho ohlasy vedené v databáze WoS alebo Scopus 3 10
  Vedecká výchova 14++ Školenie doktorandov v danom alebo príbuznom odbore (z toho najmenej jeden úspešný absolvent, jeden po absolvovaní dizertačnej skúšky a jeden školený)  - 3
  15 Iné vedecko-výchovné aktivity (prednášková aktivita v rámci doktorandského štúdia, vedenie poslucháčov v rámci ŠVOUČ a i.) * *
  Ostatná odborná činnosť 16+ Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách 5 10
  16a+ Z toho vedecké prednášky vo svetovom jazyku 2 5
  17+ Vedecké prednášky na domácich konferenciách 10 20
  18 Prednáškové pobyty v zahraničí 2 4
  19 Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých časopisov a zborníkov a vo vedeckých spoločnostiach  - *
  20 Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností  - *
  21 Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií * *
  22++ Vedecká (vedecko-akademická) hodnosť PhD. áno áno
  23 Habilitovaný docent áno
  24 Riešené vedecko-výskumné úlohy - KEGA, VEGA a iné domáce grantové úlohy  áno  áno
  25+ Zapojenosť do medzinárodného výskumného projektu 1   2

  + povinná zložka

  ++ tieto položky predstavujú minimálne kritériá a nie je možné ich nahradiť plnením iných kritérií

  * odporúča sa