Katedra filozofie FF KU v Ružomberku je rešpektovaným filozofickým pracoviskom, ktoré študentom ponúka študijné programy na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia. V rámci bakalárskeho a magisterského stupňa ide o jednoodborový študijný program filozofia, učiteľstvo filozofie v kombinácii, ale tiež medziodborový študijný program filozofia (v kombinácii s anglistikou a amerikanistikou a históriou). V rámci doktorandského stupňa ide o študijný program systematická filozofia. Vyučujúci katedry sa na svojich prednáškach a seminároch snažia rozvíjať kritické myslenie študentov, ich schopnosť analyzovať filozofické texty, ako aj zručnosť argumentovať, vyjadriť vlastný názor v diskusii a tvorivo riešiť rozoberané problémy.

    Členovia katedry sa vo svojich výskumných aktivitách zameriavajú hlavne na vybrané témy z oblasti metafyziky, epistemológie, filozofie jazyka, filozofie vedy, filozofie histórie, morálnej, právnej a politickej filozofie, estetiky či dejín filozofie (najmä antická, stredoveká a súčasná filozofia). Námetom ich publikácií, grantov či konferencií organizovaných na katedre boli napr. názory Tomáša Akvinského, Edity Steinovej, Bernarda Lonergana, Alasdaira MacIntyra, Johna Rawlsa, Franka Ankersmita, ale tiež problém vzťahu vedy a náboženstva, otázka ontologického statusu umeleckých diel, téma slobodnej vôle, problematika realizmu a antirealizmu, otázka historickej reprezentácie či liberalizmus neutrality.