Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského jazyka a cudzieho jazyka = Fachdidaktik im Mutter-und Fremdsprachenunterricht: (slovenčina, čeština, nemčina) = (Slowakisch, Tschechisch, Deutsch)

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-082-2
  Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského jazyka a cudzieho jazyka = Fachdidaktik im Mutter-und Fremdsprachenunterricht: (slovenčina, čeština, nemčina) = (Slowakisch, Tschechisch, Deutsch)

  Publikácia je recenzovaným zborníkom príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 13. – 14. septembra 2005 na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nosnú tematiku predstavuje problematika odborovej didaktiky jednak z hľadiska jej statusu pri profilácii učiteľa materinského a cudzieho jazyka, jednak z pozície jej rozvíjania i uplatnenia v teórii a praxi vyučovania slovenského, českého a nemeckého jazyka v širšom kontexte. Zborník ponúka najnovšie poznatky a načrtáva aj isté perspektívy rozvíjania odborovej didaktiky materinského i cudzieho jazyka. Dôležitá je reprezentácia pracovísk slovakistiky, bohemistiky a literatúry z univerzít v SR a ČR, tiež participácia inštitútov a katedier germanistiky, ústavov, katedier pedagogiky, zástupcov redakcie odborného časopisu Slovenský jazyk a literatúra, Nakladatelství Hueber a v neposlednom rade účastníkov z Univerzity Passau v NSR. Všetky príspevky v mutáciách slovenčiny, češtiny a nemčiny sú v zborníku zoradené do troch tematických celkov, zameraných na: základné otázky prípravy učiteľa materinského a cudzieho jazyka, didaktika materinského jazyka a vyučovanie cudzieho jazyka. Okrem hlavného textu zborník obsahuje v doslove i závery konferencie a adresár autorov príspevkov. Rokovanie o. i. ukázalo, že vyučovanie materinských jazykov, literatúry a cudzích jazykov má značnú mieru prekrývania sa spoločnej problematiky, poznatkov a pozitívneho transferu, čo možno využiť pri spolupráci v oblasti odborovej didaktiky jazykov a literatúry v európskom vzdelávacom priestore. Publikácia je vhodná pre študentov učiteľstva a ďalšie vzdelávanie učiteľov materinského jazyka, literatúry a nemeckého jazyka.