Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Brno: Akademické nakladatelství Cerm
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-7204-569-3
  Psychológia morálky

  Morálka je na základe svojej dôležitosti a aktuálnosti široko pertraktovanou témou. Stala sa výzvou pre všetky spoločenské vedy, psychológiu nevynímajúc. A to ako fascinujúca skutočnosť, sila, ktorá ľudstvu dáva veľký rozvojový potenciál. Ako prostriedok koexistencie, súťaživosti, spolupráce, vzájomnej pomoci. Ako faktor adaptácie jednotlivca. Ako základný pilier každej civilizácie i kultúry. Ako socio-bio-psychický jav.
  Autorka rozoberá psychologické aspekty procesu morálneho vývinu, opiera sa o kľúčové diela Jeana Piageta a jeho žiaka Lawrenca Kohlberga. Kriticky hodnotí ich prínos, čo využíva k prezentácii ich nasledovníkov. Pozornosť venuje i výskumným nástrojom na meranie morálneho usudzovania a predstavuje spôsob, ako rozvíjať schopnosť morálne myslieť a následne i morálne konať, tak sa stať morálne kompetentnou osobou.