Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie: (fond somatických frazém)

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-3-86006-368-2
  Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie: (fond somatických frazém)

  Monografia sa zameriava na tematicky vymedzený výsek slovenského frazeologického fondu – frazémy so somatickým komponentom. V práci je uplatnený systémovolingvistický (lexikografický), textovolingvistický (komunikačný) a empirický (sociolingvistický) prístup ku skúmaniu frazeológie. Systémový prístup je uplatnený v prvej časti publikácie, ktorá sa okrem kvantifikácie somatickej frazeológie venuje detailnej analýze formálnej stránky týchto jednotiek. Druhá časť je venovaná dynamickým tendenciám v jazyku a prezentuje textový a komunikačno-kompetenčný potenciál slovenskej frazeológie.