Absolventi psychológie na konferencii na svojej Alma Mater 

  Absolventi štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku sa po dvoch rokoch od poslednej konferencie opätovne stretli na svojej Alma Mater v piatok 3. februára 2017.

  Stretnutie sa začalo uvítacím príhovorom Mareka Babica, PhD., dekana FF KU v Ružomberku, následne vystúpila PaedDr. Edita Príhodová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu, ktorá pozvala všetkých absolventov k registrácii do Klubu absolventov pri FF KU v Ružomberku.

  Absolventom sa prihovorila aj PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., vedúca Katedry psychológie, a predstavila aktuálne novinky z diania na pracovisku, medzi ktorými odznela aj možnosť rigorózneho konania zo psychológie. Zároveň otvorila druhú absolventskú konferenciu, ktorá sa niesla v príjemnej podnetnej a tvorivej atmosfére. Prvý rečník Mgr. Peter Kusý, PhD. prítomných účastníkov motivoval svojou zaujímavou interaktívnou prednáškou o tom, čo nás v hudbe priťahuje, ale i nepriťahuje. Náročnú prácu psychológa v Policajnom zbore SR zanietene predstavila Mgr. Milena Jakubcová. Knižnú publikáciu z oblasti štatistického spracovania dát sociálneho výskumu príťažlivo uviedla Mgr. Katarína Kohútová, PhD. O pozoruhodných možnostiach práce s deťmi s poruchami autistického spektra sme sa dozvedeli zo záživnej prezentácie trojice Mgr. Pavly Schönovej, Mgr. Márie Kuchtovej        a Mgr. Martiny Židekovej. Koncepciu psychologickej činnosti v Ozbrojených silách SR pútavo priblížili manželia Olekšákovci, Mgr. Andrea Olekšáková a Bc. Samuel Olekšák. Mgr. Zuzana Ferenčíková zaujímavo hovorila o interakcii probačného úradníka s probantom a o jeho neľahkej činnosti v procese probácie. Ochutnávku psychodrámy originálne predviedla          Mgr. Magdaléna Jačalová. Možnosti skúmania psychosociálnych faktorov u pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov presvedčivo ozrejmila Mgr. Lucia Hrešková. A napokon posledná rečníčka Mgr. Nika Šablatúrová výstižne prezentovala výskum o hraní videohier a používaní internetu na Slovensku.

  Jednotlivé príspevky poukazujú na to, že naši absolventi sa po ukončení svojho štúdia u nás zdarne uplatnili vo viacerých oblastiach psychologickej praxe. Možno je krátky čas na to, aby sme hodnotili kvalitu našich absolventov, avšak spätná väzba, ktorá sa k nám dostáva, jednoznačne ukazuje, že naši absolventi psychológie sú úspešní. Sú našou pýchou a môžeme byť na nich právom hrdí.

  Divadelnou bodkou za konferenciou bolo predstavenie našich herecky nadaných prvákov bakalárskeho štúdia, ktorí nám zábavnou formou sprítomnili Freuda, Junga i Watsona.

  Stretnutie absolventov pokračovalo do večerných hodín v neformálnom duchu a v milých spomienkach na staré študentské časy.  

  Ďakujeme všetkým našim absolventom – kolegyniam a kolegom, že sa zúčastnili na absolventskej konferencii a neváhali aj po rokoch prísť a posilniť naše vzájomné vzťahy.

  za Katedru psychológie FF KU

  Petra Lajčiaková

  Absolventi psychológie po rokoch na svojej Alma Mater

  Prvý februárový piatok roku 2016 bol venovaný historicky prvému stretnutiu absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku. Po úvodných príhovoroch sa začala zaujímavá, témami veľmi pestrá konferencia absolventov. Najskôr nasledovala teoreticko-výskumná sekcia v intenciách pokračujúceho vzdelávania našich absolventov, ktorú svojím príspevkom Dieťa vo vzťahu k hudbe a hudba vo vzťahu k duši otvoril Mgr. Peter Kusý. Na špecifiká vo vzdelávaní psychologického a sociálneho poradenstva poukázala Mgr. Barbora Holíková. Príbehy evokované Tematicko-apercepčným testom a ich vzťah k attachmentu predstavila Mgr. Emília Kinská. V aktuálnej problematike o možnostiach integrácie migrantov v Slovenskej republike poslucháčov zorientovala Mgr. Barbora Bírešová. Doobedňajší konferenčný blok uzatvorila rozprava diskutujúcich. Nasledovala krátka exkurzia do knižnice a po nej sa uskutočnil spoločný obed, ktorý vytvoril priestor pre neformálny kontakt účastníkov. Poobedňajšia sekcia konferencie sa niesla v znamení praktických príspevkov, ktoré uviedla Mgr. Nela Valentová zdôraznením významu rovnocennosti terapeuta a pacienta v psychoterapeutickom vzťahu. Odpoveď na otázku Ako sa pripraviť na vlastnú starobu? sme spoločne hľadali počas prezentácie Mgr. Ivany Pavlicovej. Operátora zdravotníckej záchrannej služby s dôrazom na jeho duševné zdravie priblížil Mgr. Andrej Hutira.

  O tom, čo sa deje za dverami obetí žijúcich v domácom násilí, hovorila Mgr. Radka Nguyen. Na psychické a behaviorálne problémy u detí otcov vo výkone trestu odňatia slobody poukázala Mgr. Zuzana Ferenčíková. Prax psychológa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva reflektovala Mgr. Lucia Vozafová. Zároveň predstavila E-mental – pozoruhodný počin absolventov a študentov psychológie – elektronický časopis pre mentálne zdravie. Ná záver praktického bloku sa opätovne rozprúdila plodná diskusia, počas ktorej sa vymenili mnohé skúsenosti začínajúcich psychológov v praxi. Perspektívnymi vyhliadkami do budúcna a záverečným ďakovným slovom sa zdarne ukončila konferencia absolventov. Stretnutie pokračovalo spoločenským posedením  v neformálnom duchu a v príjemných spomienkach na staré dobré časy mimo priestorov fakulty.
  Srdečne ďakujeme všetkým našim absolventom, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa na stretnutí. Tešíme sa, že aj po uplynulých rokoch od opustenia brán svojej Alma Mater prejavili ohromnú chuť upevňovať a rozvíjať naše vzájomné vzťahy. Je to pre nás veľkým povzbudením.

  Za Katedru psychológie
  Petra Lajčiaková