Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B
034 01, Ružomberok
Slovenská republika

tel.: recepcia - +421 918 722 025  Facebook filozofickej fakulty Filozofická fakulta
tel.: štúdijné odd. - +421 918 722 009, +421 918 722 024  Vyhľadávanie zamestnancov
email študijné odd. - studijne.ff@ku.sk  
tel.: dekanát - +421 918 722 027  
fax: +421 44 43 32 443  

 NÁJDETE NÁS

Fakturačné údaje

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 5512/1A

034 01 Ružomberok

 

Mailové schránky pracovníkov FF KU sú vo formáte meno.priezvisko[zavináč]ku.sk (bez diakritiky)

IČO Katolícka univerzita v Ružomberku 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku 20 21 51 24 27

Bankové spojenie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku má bankové účty v Štátnej pokladnici

Bežný účet (poplatky spojené so štúdiom a iné)  používanie čísla účtu vo formáte IBAN SK70 8180 0000 0070 0022 4399  - Bankové údaje k žiadsoti - príloha č.2 k smernici o školnom

 

Pre informovanie zahraničných darcov vydávame túto platobnú inštrukciu bankového spojenia Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:

Dary a granty
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 7 000 224 428/8180
5./ IBAN kód: SK63 8180 0000 0070 0022 4428
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Účet darov a grantov Filozof fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

Účet v mene USD: 
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 7 000 224 436/8180
5./ IBAN kód: SK41 8180 0000 0070 0022 4436
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Devízový USD účet Filozof fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.