Štátnym skúškam (medzi ktoré patrí aj obhajoba záverečnej práce) sa venuje predovšetkým Smernica dekana o ukončení štúdia na FF KU, ako aj Smernica rektora o náležitostiach záverečných prác na KU.

    Tieto predpisy sú zverejnené na úradnej výveske FF KU.