Harmonogram objasňuje postupnosť krokov pri habilitačnom konaní. Podrobnosti o postupe pri habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie profesorov ako aj vzory potrebných žiadostí a ostatných dokumentov obsahuje Metodický postup pri habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Informácie je tiež možné získať na oddelení pre vedu, umenie a doktorandské štúdium u p. A. Chylovej, alena.chylova@ku.sk, 0918722013.

Harmonogram habilitačného konania

1.

PODANIE ŽIADOSTI

uchádzač pripojí:

HABILITAČNÚ PRÁCU

LICENČNÚ ZMLUVU O KONTROLE ORIGINALITY

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

OSVEDČENÚ KÓPIU DOKLADU o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa

OSVEDČENÚ KÓPIU DOKLADU o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa

ROZHODNUTIE O UZNANÍ DOKLADU o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

- vyplnenú a uchádzačom podpísanú TABUĽKU KRITÉRIÍ KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“

PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti

ZOZNAM PÔVODNÝCH PUBLIKOVANÝCH VEDECKÝCH PRÁC, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedeckú práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí.

-   DOKLAD O UHRADENÍ POPLATKU

 

 

- podpísaná uchádzačom (príloha 1),

- kópie musia byť úradne overené notárom

- spracuje a podpíše nadriadený uchádzača

- spracuje, utriedi a podpíše uchádzač v uvedenom poradí

- posiela sa najneskôr do 15 dní od začatia habilitačného konania

- overuje zodpovedný pracovník svojím podpisom na výpise z účtu

 
2.

PRERUŠENIE HABILITAČNÉHO KONANIA

- ak k žiadosti nie sú pripojené náležitosti podľa vyhlášky,  predseda vedeckej rady vyzve uchádzača, aby nedostatky odstránil, habilitačné konanie preruší,

- ak uchádzač v určenej lehote neodstránil nedostatky, habilitačné konanie sa skončí

najdlhšie na jeden rok

príloha 4  
3.

MENOVANIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTOV

Predseda vedeckej rady fakulty vymenuje so súhlasom vedeckej rady:

- trojčlennú habilitačnú komisiu,

- troch oponentov habilitačnej práce tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen habilitačnej komisie bol zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje. Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo príbuznom  odbore a ďalší oponenti a členovia habilitačnej komisie musia v čase  vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora alebo docenta alebo sú významnými odborníkmi v odbore alebo  príbuznom odbore.

do 6 mesiacov od začiatku habilitačného konania

(od podania žiadosti)

   
4.

Habilitačná komisia preskúma splnenie kritérií s prílohami k žiadosti.

Habilitačná komisia spracuje ZÁVER O SPLNENÍ ALEBO NESPLNENÍ KRITÉRIÍ (uvedie v písomnom návrhu) a predloží predsedovi vedeckej rady fakulty

do 30 dní        od vymenovania habilitačnej komisie príloha 5
5. Predseda vedeckej rady fakulty predloží návrh habilitačnej komisie vedeckej rade fakulty    
6. Oponenti habilitačnej práce vypracujú písomné OPONENTSKÉ POSUDKY na habilitačnú prácu do 3 mesiacov od vymenovania oponentov príloha 6
7.

OZNAM O KONANÍ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBE HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady fakulty oznámi v dennej tlači a na internetovej stránke vysokej školy:

-  dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky       -  dátum, čas a miesto konania obhajoby hab. práce.

najneskôr        14 dní pred habilitačnou prednáškou a obhajobou habilitačnej práce

V oznámení uvedie:

- meno, priezvisko a pracovisko uchádzača

- názov habilitačnej prednášky

- názov hab. práce.

8.

HABILITAČNA PREDNÁŠKA A OBHAJOBA HABILITAČNEJ PRÁCE

- habilitačná prednáška je verejná a koná sa za účasti najmenej piatich členov vedeckej rady a pred habilitačnou komisiou

- obhajoba habilitačnej práce je verejná a koná sa za účasti najmenej piatich zástupcov vedeckej rady, najmenej dvoch oponentov a pred habilitačnou komisiou

 

PREZENČNÁ LISTINA Z PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

 

uskutoční sa najneskôr       do 10 mesiacov po začatí habilitačného konania

 
9.

CELKOVÉ HODNOTENIE ÚROVNE PEDAGOGICKEJ, VEDECKEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI

Habilitačná komisia celkovo zhodnotí na základe plnenia podmienok podľa zákona, kritérií, predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby pedagogickú, vedeckú a umeleckú činnosť uchádzača a predloží predsedovi vedeckej rady

NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA s odporúčaním vymenovať (nevymenovať) uchádzača za docenta.

do 1 mesiaca   po konaní habilitačnej prednášky a obhajoby dizertačnej práce

príloha 7

príloha 8

10.

Vedecká rada fakulty prerokuje návrh habilitačnej komisie

VÝPIS ZO ZASADNUTIA VR FAKULTY

PREZENČNÁ LISTINA Z VR FAKULTY

najneskôr       do 6 mesiacov od predloženia návrhu habilitačnej komisie

- prítomný predseda habilitačnej komisie (alebo ním poverený člen) - vedecká rada posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky a rozhodne o jeho udelení (neudelení) uchádzačovi
11. Ak uchádzač spĺňa podmienky, vedecká rada preverí, či sa počas celého priebehu konania dodržal postup podľa vyhlášky      
12. Ak uchádzač nespĺňa podmienky, vedecká rada titul docent neudelí a jej predseda oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzačovi oznámenie     do 30 dní od rozhodnutia vedeckej rady    
13. Ak sa v priebehu habilitácie dodržal postup podľa vyhlášky a habilitačná komisia odporučila vymenovať uchádzača za docenta, vedecká rada fakulty rozhodne tajným hlasovaním o návrhu   vyžaduje sa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady fakulty  
14. Ak vedecká rada rozhodne o udelení (neudelení) titulu docent, ROZHODNUTIE O NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania doručí predseda vedeckej rady rektorovi vysokej školy doručiť rektorovi         do 30 dní        od rozhodnutia príloha 9  
15.

Rektor udeľuje uchádzačovi titul na základe rozhodnutia vedeckej rady fakulty.

Dokladom o udelení titulu docent je DEKRÉT.

do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia    
16. Ukončenie habilitačného konania   Podpísaním dekrétu rektorom vysokej školy