Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied historických. Účelom je vychovať samostatných a rozhľadených historikov pripravených pôsobiť vo sfére vedy i výskumu, ako aj vo vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity), kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá, agentúry, spolky) a tiež v špecializovaných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva a pod.). Jednou z kľúčových čŕt nášho snaženia je vychovať absolventa adaptabilného na trhu práce a so schopnosťou rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti.

    Absolvent vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, ich princípy, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu učebníc a ich širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Absolventi učiteľstva sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu učiteľa príslušných predmetov, metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.

    Absolvent učiteľstva histórie získava schopnosť vyhľadávať, spracovávať a interpretovať pramene, orientovať sa aj v regionálnej, štátnej a nadnárodnej histórii, samostatne a kvalifikovane aplikovať získané odborné vedomosti v pedagogickom procese. Vyučujúci odborne vedú študentov v oblasti národných a regionálnych dejín, aby boli schopní zapojiť sa do odbornej práce a spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií v oblasti školstva, osvety a kultúry.