Zmluva o odbornej praxi

    Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s platnosťou originálu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi a následne zverejnením v CRZ.

    Odborná prax Bc. a Mgr.

    Študenti katedry histórie si počas svojho štúdia osvojujú teoretické vedomosti z histórie. Cieľom predmetov Odborná prax Bc. a Odborná prax Mgr. je získať aj praktické zručnosti. Zmyslom je formovať povedomie študentov o možnostiach uplatnenia sa v budúcnosti na trhu práce a zároveň umožniť nadobudnúť prehľad o možnostiach využitia svojich teoretických a praktických zručností a kompetencií. Dôležitou stránkou je aj naučiť sa pracovať v profesionálnom kolektíve a získať spätnú väzbu z pracovného prostredia.

    Študenti môžu svoju odbornú prax absolvovať na rôznych inštitúciách, ktoré sa aspoň okrajovo zaoberajú históriou alebo prácou s prameňmi. Odporúčanými sú inštitúcie ako múzeá, úrady pamiatkovej správy, archívy, knižnice, neziskové (profesionálne) organizácie venujúce sa rekonštrukcii kultúrnych pamiatok alebo inštitúcie, ktoré sa venujú archeologickým výskumom a podobne. Akceptovateľné je aj realizovanie výskumného pobytu v archíve s cieľom prípravy záverečnej práce. Minimálny odporúčaný rozsah odbornej praxe sú štyri pracovné dni. O absolvovaní je potrebné priniesť potvrdenie so základnými identifikačnými údajmi.