Od 1. 9. 2022 Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku neuskutočňuje habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.2.2 teória a dejiny žurnalistiky.

    Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.2.2 teória a dejiny žurnalistiky.