1.  Žiadosť o začatie habilitačného konania doručená dňa 20.1.2021 v odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
  4. Téma habilitačnej práce: Koncept rodičovskej mediácie používania médií
  Habilitačná práca bola podaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom.
  8. Oponentské posudky
  9. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu docent
  10. Rozhodnutie VR FF KU
  11. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania