Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Sudy of Evaluative Adjectives

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Danica Maleková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0424-8
  Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Sudy of Evaluative Adjectives

  Jazykovedná monografia porovnáva kultúrne hodnotové rámce v kontexte britských a slovenských turistických textov. Rozdiely v mentalite oboch spoločenstiev sú dokumentované autentickým jazykovým materiálom, a to najmä prostredníctvom systematického porovnania hodnotiacich prívlastkov a konceptov, ktoré rozvíjajú. Ako uvádza doc. PhDr. Milan Ferenčík, PhD. „Monografia je vydarenou odbornou publikáciou, ktorá prehlbuje naše poznanie v oblastiach dvoch jazykov a kultúr v komunikácii, a propagačných žánrov/registrov turizmu v internetovom prostredí, a to originálnym prepojením aktuálnych dát a vhodných teoreticko-metodologických východísk, ktorými sú systémovo-funkčná (hallidayovská) lingvistika, kritická štylistika, kognitívna lingvistika a psychológia. Práca predstavuje nielen inšpiratívne kulturologické čítanie s prekvapujúco detailnými pozorovaniami a interpretáciami, ale aj teoreticko-metodologicky príkladnú štúdiu využívajúcu precíznu lingvistickú analýzu ako hlavný analytický nástroj.“ Okrem pohľadu na odlišnosť kultúr môžu dané poznatky prispieť aj k rozvoju metodológie prekladu v oblasti cestovného ruchu.