Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978–80–8084–605–3
  Úvod do etiky cnosti

  Učebnica je určená pre študentov etiky, filozofie, náuky o spoločnosti (občianskej náuky), prípadne pre iných záujemcov o súčasnú (anglofónnu) etiku cnosti. Môže byť nápomocná pre predmety ako je etika, či príbuzné špecializovanejšie predmety súvisiace s etikou. Za cieľ si kladie sprístupniť čitateľovi etiku cnosti ako významný prúd súčasnej (normatívnej) etiky, ktorý dáva do centra etiky kvality ľudského charakteru – morálne cnosti. Ide o pozíciu, ktorá vznáša nárok na racionálnu nadradenosť nad jej súpermi: etikami pravidiel, ktoré v etike prisudzujú rozhodujúci význam pravidlám či princípom. Za eticky najdôležitejšie považujú buď morálne povinnosti alebo sa sústreďujú na tie typy konania, ktoré maximalizujú žiaduce dôsledky nášho konania. Tieto verzie etiky hrajú významnú úlohu v našom morálnom predporozumení i konaní a etika cnosti má ambíciu významne rekonfigurovať ťažiská nášho morálneho uvažovania i konania. Preto je dôležité poznať a kriticky reflektovať jej základné myšlienky.