Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 18.4.2023

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 miesto profesora pre odbor psychológia (32.) so zameraním na kvalitatívnu metodológiu
  • 1 miesto docenta pre odbor psychológia (32.) so zameraním na metodológiu psychológie
  • 1 miesto profesora pre odbor filológia (11.) so zameraním na anglický jazyk a literatúru

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa aktuálneho znenia § 75 zákona č. 131/2002;
  2. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU).

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

  Nástup do zamestnania – podľa dohody.

  Termín podania prihlášok – do 12. mája 2023 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru – neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia 1. júna 2023. Ich presné termíny i forma budú špecifikované v pozvánke zaslanej uchádzačom po overení splnenia podmienok najmenej sedem dní vopred.

   

  V Ružomberku 18. apríla 2023
  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD
  dekan FF KU