Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny: (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy)

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Ďalší autori:PaedDr. Beáta Murínová, PhD., Mgr. Ivana Halašová, doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU, Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-785-2
  Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny: (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy)

  Monografia je jeden z výstupov riešenia projektu KEGA MŠVVaŠ SR,  zameranom na rozvíjanie učebnej motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry v primárnom i sekundárnom vzdelávaní. Pozostáva z dvoch hlavných častí. 1. časť synteticky približuje projekt v kontexte novej školskej reformy na Slovensku a na podloží širších teoretických interdisciplinárnych východísk.  V 5. kap. tejto časti sa čitateľ dozvie o základných výsledkoch výskumu, ktoré sú orientované jednak na celkový pohľad a jednak na jednotlivé aspekty motivačného pôsobenia na žiakov, a to na: motivačnú štruktúru žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, prepojenie programu motivačného pôsobenia so školským výkonom, s verbálnou tvorivosťou a tiež na pozadí komunikácie i sociálnej klímy v  školských triedach. 2. časť knihy je orientovaná na vybrané tematické okruhy rozvíjania motivácie žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. V jednotlivých kapitolách ide o motivačný zreteľ v reláciách s novou školskou reformou, s možnosťami nového ponímania učiva, ďalej vo vzťahu k verbálnej tvorivosti žiakov a napokon aj v prestupovaní sa s interakčným rozmerom sociálnych vzťahov v školskej triede. Súčasťou publikácie je 17 príloh, ktoré boli spracované a využité ako výskumné nástroje v uvedenom projekte. Majú podobu projektívnej metódy, dotazníka, psychologického a didaktického testu, pozorovacieho či sebakontrolného hárka. Ako účinná sa ukázala i metóda sebareflexie učiteľa, ktorej výsledky sú analyzované a interpretované v jednotlivých častiach práce. Na viacerých miestach textu čitateľ nájde isté odporúčania pre prax alebo perspektívy bádania v danej oblasti. Kniha je vhodná najmä pre adeptov učiteľstva i učiteľov slovenského jazyka a literatúry v ďalšom vzdelávaní.