Prečo študovať u nás?

  Podľa zverejneného hodnotenia fakúlt vysokých škôl agentúrou ARRA je Filozofická fakulta KU druhou najlepšou filozofickou fakultou na Slovensku a spomedzi filozofických fakúlt má najnižší podiel nezamestnaných absolventov.
  Kvalitné a flexibilné štúdium

  Kvalitné a flexibilné štúdium

  FF KU patrí medzi najlepšie fakulty v oblasti humanitného vzdelávania na Slovensku, čo dokladajú pozitívne hodnotenia zo strany Akreditačnej komisie i agentúry ARRA. Flexibilné nastavenie štúdia na fakulte vám umožňuje vybrať si čo, ako a kedy sa budete učiť. Vy si volíte štúdium jedného odboru, medziodborového štúdia alebo štúdium učiteľských kombinácií. Vy si vyberáte zo širokej ponuky predmetov, spôsob štúdia či dokonca absolvovanie časti vášho štúdia v zahraničí na jednej z mnohých partnerských univerzít.

  Ponuka štúdia

  Osobnostný rozvoj

  Štúdium na FF KU vám poskytne príležitosť rozvíjať svoje záujmy, naučiť sa nové zručnosti, stretávať sa so zaujímavými ľuďmi a obohacovať váš duchovný život. Fakulta podporuje rôznorodé aktivity, takže sa budete môcť realizovať vo výskume, získať skúsenosti v študentských médiách (časopis Zumag, rádio Pulz, televízia Unica), zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti, aktivít UPaC či angažovať sa v divadelnom alebo folklórnom súbore.

  Voľnočasové aktivity

  Osobnostný rozvoj
  Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy

  Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy

  Na fakulte sa študenti navzájom i so svojimi vyučujúcimi dobre poznajú aj vďaka pravidelným katedroviciam či exkurziám. Štúdium v menších vyučovacích skupinách prináša viac príležitostí pre bezprostrednú interakciu a dobré vzťahy. Namiesto splynutia s davom vo veľkých prednáškových sálach budete mať osobný kontakt s učiteľom a váš názor v diskusii určite nezanikne. Napomôže vám to lepšie a efektívnejšie realizovať váš potenciál.

  Štúdim na filozofickej fakulte

  Moderný univerzitný campus

  Campus Katolíckej univerzity patrí medzi najmodernejšie univerzitné areály na Slovensku. Nová a priestranná univerzitná knižnica, dobre vybavené internáty, komfortné učebne, univerzitná kaplnka, výborné stravovacie možnosti a blízkosť nákupných možností robí život na fakulte príjemnejším.

  Moderný univerzitný kampus

  Moderný univerzitný campus
  Atraktívny región

  Atraktívny región

  Ružomberok a okolitý Liptov ponúkajú pestrú paletu možností na príjemné trávenie voľného času. V regióne sa nachádza množstvo historických (napr. Vlkolínec, zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, gotický kostolík v Ludrovej či archeoskanzen Havránok) a prírodných (napr. Veľká Fatra, Nízke Tatry, Liptovská Mara) zaujímavostí. Liptov je jednoducho top región Slovenska, ak ide o letnú i zimnú turistiku a športy či termálne kúpaliská.

  Ružomberok a okolie

  Filozofická fakulta KU ponúka nasledovné bakalárske študijné programy:

  • JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM
   • anglistika a amerikanistika
   • filozofia
   • história
   • psychológia
   • žurnalistika
  • MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM (neučiteľské štúdium kombinácie dvoch rovnocenných odborov – uchádzač si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto študijných odborov)
   • anglistika a amerikanistika
   • filozofia
   • história
  • UČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM (uchádzač si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto predmetov alebo kombinovať s predmetom z ponuky PF KU)
   • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
   • učiteľstvo filozofie

  Upozornenie: Pripravujeme zmenu študijného programu "učiteľstvo filozofie v kombinácii" na "učiteľstvo občianskej náuky v kombinácii" (aj pre tých, ktorí boli/budú prijatí na "učiteľstvo filozofie v kombinácii").

   • učiteľstvo histórie
   • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
  • medzifakultné kombinácie s PF KU:
   • učiteľstvo informatiky
   • učiteľstvo matematiky
   • učiteľstvo biológie
   • učiteľstvo geografie
   • učiteľstvo chémie
   • učiteľstvo hudobnej výchovy
   • učiteľstvo náboženskej výchovy
   • učiteľstvo výtvarnej výchovy
   • učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
   • učiteľstvo telesnej výchovy

  Informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

  Zmeňte svoj život a posuňte sa vpred

  V duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

  Informácie o prijímacom konaní

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška