Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied historických. Účelom je vychovať samostatných a rozhľadených historikov pripravených pôsobiť vo sfére vedy i výskumu, ako aj vo vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity), kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá, agentúry, spolky) a tiež v špecializovaných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva a pod.). Jednou z kľúčových čŕt nášho snaženia je vychovať absolventa adaptabilného na trhu práce a so schopnosťou rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti.

    Viac o katedre