Vývin súčasnej frazeológie: východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Jozef Mlacek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-519-3
  Vývin súčasnej frazeológie: východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia

  Monografia – vychádzajúc z aktuálnych výskumov – sa koncentruje na súčasnú frazeológiu a pragmatiku ako pozadie jej premenlivosti, zachytáva jej podoby a trendy (nové a ustupujúce frazémy či varianty, okazionálna premenlivosť frazém či premeny v spôsoboch ich zapájania do textu atď.), a to v prvých dvoch kapitolách  Teoretické východiská interpretácie premenlivosti súčasnej frazeológie a Podoby a súčasné trendy premenlivosti slovenskej frazeológie. V ďalšej časti publikácie sa ťažisko presúva – od sledovania frazeologického fondu (a jeho obohacovania okrem iného aj preberaním z cudzích jazykov) na sledovanie používateľov jazyka a ich frazeologickú kompetenciu:  jazykovú pragmatiku na osi národné – blízkopríbuzné (vzájomné porozumenie česko-slovenské / slovensko-české) či širšie – porozumenie v reláciách česko-poľské, slovensko-poľské, česko-ruské, slovensko-ruské.