mediálne a komunikačné štúdiá, mediálna výchova

  Uchádzači môžu absolvovať rigorózne konanie

  • v odbore mediálne a komunikačné štúdiá (titul PhDr.).

  Zoznam tém rigoróznych prác

  1. Postavenie tlačených médií v systéme médií v SR v novom miléniu

  2. Metodiky novinárskej tvorby v procese digitalizácie médií

  3. Vývoj žánrov v digitálnom priestore

  4. McLuhanova teória médií a mediálne prostredie 21. storočia

  5. Politický kontext mediálnych systémov a úloha štátu v mediálnom systéme.

  6. Hypertextovosť v elektronickom vydaní tlačeného periodika

  7. Štylistické stvárnenie novinárskeho prejavu ako indikátor hodnotovej orientácie redakcie

  8. Východiská kresťanskej žurnalistiky vo svetle dokumentov Katolíckej cirkvi

  9. Spôsoby finančnej participácie publika na tvorbe mediálneho obsahu

  10. Špecifiká spravodajských žánrov v bulvárnej tlači

  11. Manažment a redakčný systém celoslovenských printových médií.

  12. Spracovanie pro-life tém v slovenských mainstreamových médiách

  Ak ste nenašli svoju tému, môžete si navrhnúť vlastnú.