Do periodického hodnotenia publikačnej činnosti sa zapojilo až šesť tvorivých tímov FF KU

  Ministerstvo školstva zverejnilo na konci roka 2022 výsledky Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity naplnila hodnotiace kritériá až v šiestich oblastiach:

  • psychológia,
  • politické vedy,
  • filozofia a teológia,
  • filológia,
  • historické vedy,
  • masmediálne a komunikačné vedy.

  Dostatočne početné a produktívne tímy v týchto oblastiach úspešne zostavila aj pri svojom rodinnom charaktere, ktorý sa prirodzene premieta do kvantity tvorivých vedecko-pedagogických kolektívov. V tých istých kategóriách boli posudzované pracoviská s troj-, štvor-, osem-, ale v prípade masmediálnych a komunikačných vied aj 13-násobne početnejšími kolektívmi. Podrobné výsledky si možno pozrieť v dokumentoch pod týmto článkom.

  V troch oblastiach sa FF KU zúčastnila na meraní s najmenším tvorivým tímom (päť – šesť ľudí), pričom v oblasti psychológie dokonca v danej zostave dosiahla nadpriemerný výsledok (tretia z hodnotených ôsmich vysokých škôl). Vysoko nadpriemernú publikačnú kvalitu zamestnaneckých kolektívov preukázali členovia FF KU aj vo filozofii a teológii (piata zo 16 vysokých škôl) a vo filológii (piata zo 14 vysokých škôl).

  Meranie tvorivej činnosti bolo financované z Plánu obnovy a ministerstvo školstva ho prezentuje ako začiatok tradície takýchto meraní. Majú sa uskutočňovať v šesťročných cykloch a sú zverené do rúk odborníkov z najprestížnejších zahraničných univerzít. Toto meranie zahŕňalo roky 2014 – 2019 a nebolo zamerané na najlepšie výstupy jednotlivých pracovísk, ale na ich prierezové výstupy – s pomerným zastúpením výkonov všetkých relevantných zamestnancov. Ministerstvo tak chce odmerať vedeckú kvalitu slovenských výskumníkov a na základe výsledkov nastaviť financovanie vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.


  Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015 (ARRA)

  Filozofická fakulta KU v Ružomberku je podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) opakovane druhou najlepšou fakultou v oblasti humanitného vzdelávania a filozofických vied na Slovensku. ARRA dňa 25. novembra 2015 predložila v poradí jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt za rok 2014. FF KU tak aj v roku, v ktorom bolo veľa práce vynaloženej v súvislosti s komplexnou akreditáciou potvrdila nastolený trend a obhájila vynikajúce druhé miesto.