Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Vydavateľstvo:Brno: Fakta
  Rok vydania:1999
  ISBN:809-02-614-18
  Lidská agrese a její souvislosti

  Autor sa snaží zmapovať spektrum rozličných, často i protikladných pohľadov na fenomén ľudskej agresivity. Predkladá základné výklady agresie a násilia z biologického, psychologického a sociálno-psychologického hľadiska. Opiera sa o výskumy našich i zahraničných vedcov. Jednotlivé kapitoly sa venujú agresii v súvislosti s určitými problémami (napr. subkultúry násilia, sexuálne násilie, psychika vraha, médiá a násilie a pod.). Monografia poskytuje prehľad rôznych koncepcií, typologií a chápaní ľudskej agresie. Je vhodná pre študentov i laikov.