Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 8.6.2023

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na KU a ďalšími vnútornými predpismi KU vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto docenta pre odbor filozofia (12.)

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa aktuálneho znenia § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. a podľa Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na FF KU
  2. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU).

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

  Nástup do zamestnania – podľa dohody.

  Termín podania prihlášok – prihlášky musia byť doručené najneskôr 22. júna 2023 osobne alebo poštou na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru – neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory. Ich presné termíny i forma budú špecifikované v pozvánke zaslanej uchádzačom po overení splnenia podmienok najmenej sedem dní vopred.

   

  V Ružomberku 8. júna 2023
  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD
  dekan FF KU