1. Žiadosť o začatie inauguračného konania doručená dňa  03. 02. 2021 v odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
  2. Profesijný životopis
  3. Údaje o publikačnej činnosti a ohlasoch
  4. Téma inauguračnej prednášky:
  5. Údaje o komisii a o oponentoch 
  6. Návrh inauguračnej komisie
  7. Rozhodnutia inauguračnej komisie:
    a) Záver o splnení kritérií 
    b) Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti
  8. Oponentské posudky:

  a) Oponentský posudok_ prof.  Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
  b) Oponentský posudok_ prof. MgA. Martin Štoll, Ph. D.
  c) Oponentský posudok_ prof.  ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

  1. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
  2. Rozhodnutie VR FF KU o návrhu za vymenovanie na profesora
  3. Návrh VR FF KU na vymenovanie za profesora
  4. Zloženie VR KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
  5. Rozhodnutie VR KU o návrhu za vymenovanie na profesora
  6. Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania