Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU pedagogicky zabezpečuje bakalárske a magisterské študijné programy učiteľského (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii) typu. Ich absolventi sú pripravení pôsobiť v rozličných oblastiach kultúry a médií, v  povolaniach, ktoré  vyžadujú jednak profesionálne zaobchádzanie so slovenským jazykom, jednak znalosť historického i aktuálneho literárno-kultúrneho kontextu a schopnosť kritickej percepcie literárnej tvorby, jej umeleckého posolstva (napr. redakčná, editorská, vydavateľská, kultúrno-osvetová, vedeckovýskumná, pedagogická činnosť).

    Vedeckovýskumná profilácia členov katedry sa zameriava na:

    • synchróniu i diachróniu slovenského jazyka (so špecifickým zacielením na slovenskú/slovanskú frazeológiu a dialektológiu);
    • dejiny slovenskej literatúry a teóriu literatúry (s dôrazom na slovenskú poéziu 20. storočia,  otázky genológie,  dejiny a poetiku literatúry staršej proveniencie);
    • otázky didaktiky materinského jazyka.