CO:RE – Children Online: Research and Evidence)

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:EÚ v rámci programu Horizont 2020 EU
  Číslo projektu:ID 871018
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  Zahraničný projekt:áno
  Celkovým cieľom Koordinačnej a podpornej akcie (CSA) „Deti online: výskum a dôkazy (CO:RE)“ je konceptualizovať, implementovať a diseminovať komplexné poznatky o vplyve technologických zmien na deti a mládež. Vedomostná základňa projektu CO:RE poskytne dôkazy ohľadom širokej škály tém súvisiacich s vplyvom technologických zmien na deti a mládež, vrátane ich zdravia, životného štýlu, angažovanosti a digitálneho občianstva, duševnej pohody, ochrany a bezpečnosti, ktoré sú ovplyvnené IKT. Bude vychádzať z výskumu zo všetkých členských štátov EÚ a niekoľkých ďalších európskych krajín. Táto vedomostná základňa pomôže výskumníkom identifikovať dôležité medzery vo výskume a využívať existujúci výskum a dáta. Vedomostná základňa projektu CO:RE bude tiež dôležitým ústredným bodom pre tvorcov politík a aktérov v oblasti vzdelávania tým, že identifikuje kľúčové otázky, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť, zaistí prístup k spoľahlivej databáze údajov a poskytne tak dôležitý základ pre odporúčania týkajúce sa politík a rozhodovacie procesy. Všetky činnosti projektu sú zamerané na rozvoj inovatívnej, dynamickej a udržateľnej infraštruktúry s platformou CO:RE, ktorá zotrvá aj po skončení CSA.