1. Žiadosť o začatie inauguračného konania doručená dňa 20.1.2021 v odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
  2. Profesijný životopis
  3. Údaje o publikačnej činnosti a ohlasoch
  4. Téma inauguračnej prednášky
  5. Údaje o komisii a o oponentoch
  6. Návrh inauguračnej komisie
  7. Rozhodnutia inauguračnej komisie 
    a) Záver o splnení kritérií 
    b) Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti
  8. Oponentské posudky

  a) Oponentský posudok_ doc. PhDr. Barbora Osvaldová
  b) Oponentský posudok_ doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
  c) Oponentský posudok_ prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

  1. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
  2. Rozhodnutie VR FF KU o návrhu za vymenovanie na profesora
  3. Návrh VR FF KU na vymenovanie za profesora
  4. Zloženie VR KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
  5. Rozhodnutie VR KU o návrhu za vymenovanie na profesora
  6. Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania