Katedra filozofie FF KU v Ružomberku je rešpektovaným filozofickým pracoviskom, ktoré študentom ponúka študijné programy na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia. V rámci bakalárskeho a magisterského stupňa ide o jednoodborový študijný program filozofia, učiteľstvo filozofie v kombinácii, ale tiež medziodborový študijný program filozofia (v kombinácii s anglistikou a amerikanistikou a históriou). V rámci doktorandského stupňa ide o študijný program systematická filozofia. Vyučujúci katedry sa na svojich prednáškach a seminároch snažia rozvíjať kritické myslenie študentov, ich schopnosť analyzovať filozofické texty, ako aj zručnosť argumentovať, vyjadriť vlastný názor v diskusii a tvorivo riešiť rozoberané problémy.

    Viac o katedre