Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0396-9
  Nové poznatky v poradenskej psychológii

  Zborník je tlačeným výstupom konferencie, ktorá sa uskutočnila na Katedre psychológie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Predstavuje súbor zaujímavých textov vyznačujúcich sa veľkou variabilitou – odlišujú sa jednak svojím zameraním, ako i metodologickým prístupom. Po zborníku možno siahnuť pri hľadaní inšpirácie pri práci so svojím klientom, ale i pri vlastnom výskume či pri príprave študentov do poradenskej praxe. Jednotlivé príspevky prinášajú nové spôsoby uchopenia tém z oblasti poradenskej psychológie, a to zo širšej perspektívy rozmanitých prístupov. Zborník si za svoj cieľ nekladie priniesť hotové normatívne riešenia, ale, naopak, jeho ambíciou je podnietiť odborný diskurz, šíriť dobrú prax z jednotlivých poradenských systémov a prezentovať výskumné výsledky a aktuálne trendy vo sfére poradenskej psychológie a praxe.