Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 14.5.2024

  Dekan  Filozofickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1B Ružomberok 034 01) v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na KU a ďalšími vnútornými predpismi KU vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto odborného asistenta pre odbor filozofia (12.);
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.);
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta pre odbor psychológia (32.);
  • 1 funkčné miesto odborného asistenta pre interdisciplinárne štúdiá.

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa aktuálneho znenia § 75 zákona č. 131/2002 Z. z.;
  2. záväzok rešpektovať katolícky charakter univerzity a dodržiavanie zásad vyjadrených najmä v Štatúte KU a apoštolskej konštitúcii Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania je potrebné priložiť:

  • doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, konkrétne:
   • overená kópia diplomu 3. stupňa vysokoškolského vzdelania (nemusia prikladať uchádzači, ktorých overená kópia sa nachádza na FF KU, najčastejšie z dôvodu predchádzajúceho zamestnania na FF KU),
   • vyplnená aktuálna VUPCH (Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika) uchádzača - ideálne vygenerovaná z akademického informačného systému (v prípade KU z AiS2), prípadne vo formáte z webstránky SAAVŠ,
   • ďalšie prípadné prílohy (ak nimi uchádzač potrebuje dokladovať plnenie kvalifikačných predpokladov);
  • súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU).

  Platové podmienky: od 1370,-€ brutto (minimálna základná zložka mzdy podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).

  Predpokladaná dĺžka pracovného pomeru: najmenej 1 rok

  Predpokladaný deň nástupu do zamestnania: od 1. júla 2024

  Termín podania prihlášok: Prihlášky musia byť doručené najneskôr 28. mája 2024 osobne alebo poštou na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, odborný asistent, číslo odboru, neotvárať“.

  Prílohy prihlášky v elektronickej podobe (najlepšie vo formáte pdf) prosíme do uvedeného termínu zároveň zaslať aj na jana.kubackova@ku.sk .

  Uchádzači, ktorí splnia požiadavky na zaradenie do výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory. Ich presné termíny i forma budú špecifikované v pozvánke zaslanej uchádzačom po overení splnenia podmienok najmenej sedem dní vopred.

   

  V Ružomberku 14. mája 2024
  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD
  dekan Filozofickej fakulty KU