Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-8084-933-7
  Vybrané kapitoly z dialektológie

  Dielo reaguje na potrebu didaktickej transformácie najnovších vedeckých poznatkov z oblasti dialektológie. Vybrané kapitoly z dialektológie preto primárne selektujú témy, ktorými sa (v nadväznosti na doterajšiu literatúru využívanú v rámci vysokoškolského štúdia predmetu dialektológia) sumár didakticky spracovaných vedeckých poznatkov rozširuje – či už z tematického alebo časového hľadiska, t. j. pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na tie okruhy či aspekty tém, ku ktorým doteraz ich spracovanie pre potreby pedagogického procesu absentovalo. Každá z kapitol pozostáva z dvoch častí: teoretickej (predstavenie aktuálnych odborných poznatkov k vybraným témam) a materiálovej. Dané členenie zodpovedá odborno-didaktickému zámeru roztvoriť študentom slovakistických študijných programov priestor na uvažovanie, analýzu a diskusiu o problematike na podloží práce s odbornou literatúrou a nárečovými materiálmi.