Aspekty literárnovedné a jazykovedné V

  Piaty ročník zborníka Aspekty literárnovedné a jazykovedné vychádza v roku 2022 pri príležitosti životného jubilea slovenskej lingvistky doc. PaedDr. Dany Balákovej, PhD. Obsahuje osemnásť vedeckých štúdií lingvistického, literárnovedného a didakticko-aplikačného zamerania. Vzhľadom na frazeologickú vedeckú profiláciu oslávenkyne najbohatšie zastúpenie majú v zborníku neprekvapujúco témy frazeologické, tvorivo rozvíjajúce teoretický, vedeckovýskumný a aplikovaný kontext frazeológie (pojmoslovné frazeologické úvahy; výsledky aktuálnych frazeologických výskumov v slovenskom i slovanskom rámci na báze korpusového, sociolingvistického i kultúrnolingvistického prístupu; vybrané otázky frazeológie v edukačnom procese; vzťah frazeológia, rodič a dieťa). V ďalšom okruhu príspevkov sa invenčne roztvára a reflektuje lexikálna dimenzia cez jej viacrozmerné výskumné uchopenie (participatívna lexikografia, módne slová v každodennej lexike, jazyk mediálneho športu, hydronymia a ojkonymia). Literárnovedná časť zborníka je pútavým príkladom bádateľsky mnohotvárneho vstupovania do sveta poézie i prózy. Svoje zastúpenie v zborníku nachádza na jednej strane poézia a transcendencia, duchovné konotácie motívu cesty v poetickej tvorbe i fantastika fikčného sveta v tvorbe pre deti mládež, na druhej strane naratív konkrétneho priestoru v detektívnom príbehu, svet každodenných vecí prestupujúci vzťahy literárnych postáv či odhaľovanie mýtov a stereotypov spojených so životom a tvorbou jednej z najvýznamnejších predstaviteliek anglofónneho modernizmu. Prehľad štúdií publikovaných v zborníku: · M. Ligoš: Ešte k frazeológii v škole dnes a zajtra (Teória a prax s víziami) · Ľ. Liptáková: Frazémy v jazyku dieťaťa mladšieho školského veku · K. Markovičová: Frazeológia pre najmenších z perspektívy rodičov · J. Mlacek: K vývinu pojmu/pojmov a termínu defrazeologizácia · P. Ďurčo: Variantnosť v ustálených konštrukciách · В. М. Мокиенко: Аксиологемa «Синица» в славянском паремиологическом пространстве · J. Šindelářová: Identifikace frazémů podle jejich biblického původu v českém prostředí · V. Kováčová: Biblické echo frazém kameň úrazu a uholný kameň · D. Slančová: Jazyk mediálneho športu v komentovaní priamych prenosov z krasokorčuľovania · O. Orgoňová: Občianska veda v službách lingvistiky na ceste k sociálnej inklúzii s podporou jazyka · J. Kišová: Motivačný svet používateľov súčasnej slovenčiny vo svetle módnej lexiky · J. Krško: Lexikálno-sémantické východiská niektorých hydroným a ojkoným stredného povodia Váhu · E. Príhodová: Poézia ako cesta k transcendencii? · J. Juhásová: Sémantika cesty v básnickej tvorbe Erika Jakuba Grocha · E. Urbanová: Fikčný svet škaredej pani Kurčaťovej · V. Barborík: Vilikovského Bratislava chôdze a práce: Peší príbeh · J. Kaščáková: „Je ne parle pas français“: Katherine Mansfieldová a Francúzsko · J. Dvorský: Svet vecí. Peter Stamm: Sedem rokov (2009)

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD., doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD., doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD., Mgr. Eva Urbanová, PhD., Mgr. Juraj Dvorský, PhD., prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Ďalší autori:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. (ed.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0970-0
  Aspekty literárnovedné a jazykovedné V