Školenie garantov zamerané na vnútorný systém kvality 11.10. 2022 v čase od 12:30 - 15:00 hod. v zasadačke FF KU F 404

  • cieľovou skupinou sú garanti študijných programov spadajúci do kategórie vysokoškolskí učitelia
  • školenie im pomôže lepšie spoznať procesy vnútorného systému kvality KU, pochopiť väzby medzi jednotlivými prvkami tohto procesu a ich dopady na kvalitu vzdelávania v študijnom programe

   

  Školenie vysokoškolských učiteľov v oblasti vnútorného systému kvality 12. 10. 2022 v čase od 8:30 - 15:30 hod. v zasadačke FF KU F 404

  • cieľovou skupinou sú vysokoškolskí učitelia
  • hlavným benefitom pre danú cieľovú skupinu bude spoznanie kontextu úloh, ktoré budú vyplývať z fungovania vnútorného systému kvality na KU

   

  Školenie vybraných študentov v oblasti vnútorného systému kvality 13. 10. 2022 v čase od 8:30 - 15:30 hod. v zasadačke FF KU F 404 

  • cieľovou skupinou sú vybraní študenti študujúci na KU, ktorí budú priamo či nepriamo súčasťou vnútorného systému kvality
  • benefitom bude vyššia miera angažovanosti študentskej časti akademickej obce do procesov zabezpečovania kvality vzdelávania na KU

   

  Školenie riadiacich zamestnancov zamerané na vnútorný systém kvality 14. 10. 2022 v čase od 10:00 - 15:30 hod. v zasadačke FF KU F 404 

  • cieľovou skupinou sú riadiaci zamestnanci na úrovni rektorátu a fakúlt (rektor, prorektori, kvestor, dekan, prodekani, tajomníci...)
  • školenie pomôže lepšiemu pochopeniu kultúry kvality a presadzovania princípov fungovania vnútorného systému na rektoráte KU a fakultách KU