Základy jazykového a literárneho vzdelávania I.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-429-5
  Základy jazykového a literárneho vzdelávania I.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry

  Dvojzväzková monografia sa zaoberá novými poznatkami a inovačnými tendenciami v oblasti teórie i praxe vyučovania materinského jazyka a literatúry. Ako úvod do didaktiky učebného predmetu sa zameriava na problematiku všeobecného charakteru, pričom stanovené východiská majú nielen relevantné širšie teoretické podložie, ale zohľadňujú aj aktuálne dianie v domácom, resp. európskom vzdelávacom priestore. Celkove je publikácia členená na 24 kapitol. Jednotlivé kapitoly sú jednak vnútorne i rozsahom flexibilne koncipované podľa charakteru danej problematiky, jednak v každej kapitole je zachovaná základná štruktúra: - názov, výklad, resumé, základné pojmy a termíny, námety a otázky. 1. diel monografie obsahuje 12 kapitol, v ktorých sa čitateľovi predkladá tematika od propedeutiky jazykovo-komunikačnej a literárnej výchovy až po otázky vzťahu vyučovania slovenského jazyka a literatúry k jazyku, literatúre, k jazykovede a literárnej vede. V iných kapitolách sa predkladá didaktika materinského jazyka a literatúry ako vedná či študijná disciplína v diferenciácii s učebným predmetom slovenský jazyk a literatúra. Osobitné miesto majú kapitoly o modeloch učiteľského vzdelávania na univerzite, o učiteľovi a žiakovi vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry, takisto o plánovaní, organizácii a kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu. Špecificky je venovaná pozornosť motivácii, aktivizácii a tvorivosti v tomto učebnom predmete. V súvislosti s učebným predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. materinský jazyk a literatúra sa tu nachádzajú aj kapitoly o jeho statuse, osobitostiach, cieľoch, funkciách a koncepcii či učebnom obsahu. S týmto tematickým okruhom úzko súvisia kapitoly k úvodu do komunikácie, ontogenéze reči detí a mládeže, samostatne kapitola k dejinám vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Kniha je primárne adresovaná  adeptom učiteľstva a učiteľom slovenčiny v praxi.