Jednoodborové (neučiteľské) študijné programy

Štúdium poskytuje ucelenú sústavu vedomostí o študovanom odbore a o jeho základných metódach.

Uplatnenie: verejná a štátna správa, orgány európskych štruktúr, tlačové úrady, kultúrno-spoločenské inštitúcie, cestovný ruch, nadácie a občianske združenia

Medziodborové (neučiteľské) študijné programy

Medziodborové štúdium umožňuje študovať dva neučiteľské študijné programy v pomere obsahu informácií 50 : 50. Medziodborové štúdium je novinkou, ktorá sa na Slovensku začala realizovať od poslednej komplexnej akreditácie (po roku 2014). Výhodou tohto typu štúdia je interdisciplinarita, prekonávanie hraníc medzi jednotlivými vedeckými odbormi a vnímanie problematiky z viacerých uhlov pohľadu.

Záujemcom o medziodborové štúdium je umožnené zvoliť si ľubovoľnú kombináciu dvoch odborov z týchto študijných programov:

Absolventi medziodborového štúdia disponujú širším záberom teoretických vedomostí, praktických zručností a odbornej pripravenosti vo zvolenej kombinácii. Získané znalosti a zručnosti poskytujú absolvenotm výrazne lepšiu pozíciu na trhu práce.

Uplatnenie: verejná a štátna správa, orgány európskych štruktúr, tlačové úrady, kultúrno-spoločenské inštitúcie, cestovný ruch, nadácie a občianske združenia

Učiteľstvo ľubovoľných dvoch študijných programov

Okrem štúdia dvoch zvolených predmetových špecializácií je štúdium zamerané na poskytnutie prehľadu o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania. Študenti získavajú základy školskej pedagogiky a psychológie a nadobúdajú orientáciu v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.

Uplatnenie: pomocný učiteľ, asistent učiteľa, pedagóg pre mimoškolské záujmové činnosti detí, štátna a verejná správa, školské administatívno-metodické inštitúcie, magisterské štúdium učiteľstva.

Medzifakultné štúdium učiteľstva (uchádzač si zvolí 1 študijný program učiteľstva z ponuky FF KU + 1 študijný program z ponuky PF KU)

Medzifakultné kombinácie s PF:

Bakalárske programy:

DOCHÁDZAJÚCE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

FF KU v rámci komplexnej akreditácie nepožiadala o akreditáciu týchto študijných programov. Študenti zapísaní na takomto programe môžu riadne pokračovať v štúdiu a získať akademický titul. Štúdium kontinuálne pokračuje v príbuznom študijnom programe, pre ktorý FF KU získala akreditačné práva v rámci komplexnej akreditácie (jazyk a kultúra Slovenska - slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a kultúra - germanistika, angličtina pre komerčnú prax - anglistika a amerikanistika).