VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KU V RUŽOMBERKU

  Zdroj informácií: zákon o vysokých školách, vyhláška MŠ SR o kreditovom štúdiu, Študijný poriadok FF KU a Študijný poriadok KU

  Študijný odbor – oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Sústavu študijných odborov vydáva a spravuje MŠ SR.

  Študijný program – súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu) a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov.

  Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

  Absolventi magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventi doktorandského študijného programu získajú vzdelanie tretieho stupňa.

  Študijný predmet – študijný program sa člení na študijné predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti (napríklad prednáška a k nej zodpovedajúce cvičenie). Predmety zaradené do študijného programu sa členia na povinné (ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu), povinne voliteľné (podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom) a výberové (ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia). Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (zápis takéhoto predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu – podmieňujúci predmet – alebo iných predmetov) a na predmety bez nadväznosti (zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu).

  Študijný plán – určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade so študijným poriadkom fakulty študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.

  Akademický rok – začína sa 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa na FF KU člení na zimný a letný semester. Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov, skúškové obdobie semestra trvá 6 týždňov. Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období.

  Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže vyučujúci umožniť študentovi vykonať skúšku pred ukončením výučbového obdobia (tzv. predtermín). Výlučne v prípade študentov v poslednom roku štúdia príslušného študijného programu s písomným súhlasom vedúceho katedry je možné poskytnúť opravný termín skúšky i vo výučbovom období posledného semestra štúdia, a to najneskôr týždeň pred termínom kontroly študijných výsledkov študijným oddelením, oprávňujúcej študenta pristúpiť k štátnej skúške.

  Štandardná dĺžka štúdia na FF KU je pre bakalársky študijný program tri roky, pre magisterský študijný program 2 roky. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

  Základné podmienky prijatia na štúdium sú stanovené zákonom o vysokých školách (§ 56 – úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie pre bakalárske študijné programy; absolvovanie študijného programu prvého stupňa pre magisterské študijné programy). Fakulta v zmysle zákona môže určiť ďalšie podmienky prijatia na štúdium s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

  Ďalšie podmienky prijatia na štúdium schvaľuje akademický senát fakulty.

  Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium.

  Zápis na FF KU sa koná v termínoch určených fakultou. Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže zapísať zástupca na základe plnej moci. Pri zápise si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom chce absolvovať v danom akademickom roku.

  Každoročne musí študent získať predpísaný počet kreditov (počty kreditov defi nuje študijný poriadok fakulty a univerzity). Ak študent predpísaný počet kreditov nezíska, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty a univerzity.

  Vysokoškolské štúdium sa skončí:

  a) riadnym skončením štúdia (absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu);

  b) zanechaním štúdia;

  c) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách;

  d) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného

  poriadku fakulty;

  e) vylúčením zo štúdia ako disciplinárne opatrenie za disciplinárny priestupok;

  f) zrušením študijného programu podľa § 72 ods. 2, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať

  v štúdiu iného študijného programu;

  g) smrťou študenta.

  Podrobnosti o štúdiu na FF KU sú definované v Študijnom poriadku FF KU, ktorý je zverejnený na internetovej stránke.

  Postup pri vybavovaní žiadostí

  Študent svoju žiadosť odovzdáva na študijnom oddelení. Žiadosť musí vždy obsahovať dôkladné odôvodnenie. Termíny podávania žiadostí nájdete v harmonograme akademického roka 2015/2016.

  VYUČOVACIE HODINY
     1 8:00 – 8:45    7 13:50 – 14:35
     2 8:50 – 9:35    8 14:40 – 15:25
     3 9:40 – 10:25    9 15:30 – 16:15
     4 10:30 – 11:15  10 16:20 – 17:05
     5 11:20 – 12:05  11 17:10 – 17:55
     6 13:00 – 13:45  12 18:00 – 18:45
       13 18:50 – 19:35

  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BAKALÁRSKYCH A MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV POSKYTOVANÝCH FF KU

  Stupeň vysokoškolského štúdia a udeľovaný akademický titul:

  prvý stupeň – bakalársky (titul Bc.), druhý stupeň – magisterský (titul Mgr.)

  Forma štúdia: denná

  Charakteristika jednotiek študijného programu:

  Pozri tabuľky jednotlivých kurzov (tabuľky sú zaradené pri katedrách, ktoré príslušné študijné

  programy uskutočňujú) a informačné listy predmetov (ILP sú zverejnené v AIS Abakus).

  Štandardná dĺžka štúdia:

  3 roky bakalársky študijný program, 2 roky magisterský študijný program

  Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov:

  Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

  Študijný predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek (napr. prednáška a seminár/cvičenie). Predmety sú podľa nadväznosti diferencované: a) na predmety podmienené úspešným absolvovaním iného predmetu/iných predmetov (podmieňujúci predmet – prerekvizita), b)predmety bez nadväznosti (zápis predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu).

  Kredity za úspešné absolvovanie jednotlivých jednotiek sú vopred defi nované a publikované. Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety:

  Povinné predmety – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu.

  Povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom.

  Výberové predmety – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

  Rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch a podmienky na postup do ďalšej časti štúdia:

  Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie po skončení skúškového obdobia letného semestra. V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Do ďalšieho roka štúdia sa môže riadne zapísať iba študent, ktorý splnil všetky študijné povinnosti určené študijným programom. Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty.

  Dekan fakulty vylúči pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty študenta po nesplnení podmienok na postup do ďalšieho ročníka (nedostatočný počet kreditov) a po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu.

  Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:

  Na absolvovanie trojročného bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení. V dvojročnom magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení.

  Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane štátnych skúšok:

  Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.

  Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu, ak:

  a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu (úspešné absolvovanie povinných predmetov študijného programu a úspešné absolvovanie určeného počtu povinne voliteľných predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom) a získal aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení v rámci bakalárskeho štúdia a aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení v rámci magisterského štúdia,

  b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.

  Podmienkou účasti na štátnych skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností daného študijného programu. V prípade učiteľských študijných programov štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie sa môže konať po splnení všetkých študijných povinností v tejto časti štúdia (kurz pedagogiky a psychológie).

  Štúdium podľa študijného programu nesmie prekročiť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.