Iz biblejskoj mudrosti / Z biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter, Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-3-86006-430-6
  Iz biblejskoj mudrosti / Z biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten

  Trojjazyčná publikácia sa orientuje na vybraný okruh frazém biblického pôvodu ekvivalentných v ruštine, slovenčine a nemčine. Internacionálne i špecifické je prezentované v komparácii lexikografickej i socio-kultúrnej. Ambíciou autorov je zaplniť biele miesta frazeologického vedomia používateľov jazyka/jazykov kompletizovaním obrazu časového kontinua, relácií včera a dnes, a to na základe identifikácie prameňa (východiskových textov Starého a Nového zákona) a dokumentovaním aktuálneho života tohto výraziva – exemplifikačne v textoch umeleckých či publicistických  v  troch kultúrno-jazykových spoločenstvách.